Các biến trở do nhà máy của chúng tôi sản xuất đã đạt chứng nhận UL!

June 11, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Các biến trở do nhà máy của chúng tôi sản xuất đã đạt chứng nhận UL!

UL là tên viết tắt của Underwriter Laboratories Inc. Viện Kiểm tra An toàn UL là tổ chức có thẩm quyền nhất ở Hoa Kỳ và là tổ chức phi chính phủ lớn nhất tham gia kiểm tra và thẩm định an toàn trên thế giới.Đây là một tổ chức chuyên nghiệp, phi lợi nhuận, độc lập tiến hành các thí nghiệm vì an toàn công cộng.Nó sử dụng các phương pháp thử nghiệm khoa học để nghiên cứu và xác định xem các vật liệu, thiết bị, sản phẩm, thiết bị, tòa nhà, v.v. khác nhau có gây hại cho tính mạng và tài sản hay không và mức độ gây hại;xác định, viết và ban hành các tiêu chuẩn tương ứng và giúp giảm thiểu và ngăn ngừa thiệt hại cho cuộc sống.Thông tin thiệt hại tài sản, trong khi thực hiện kinh doanh tìm hiểu thực tế.